ชื่อ : นายเจตนิพันธ์ ยอดเครือ
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -