ชื่อ : นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -