ชื่อ : นายนพกาญจน์ พุทธตาเต
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ที่อยู่ : --
โทรศัพท์ : -