ชื่อ : นางพิมพ์รตา ชูศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -