ชื่อ : นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
           
ชื่อ : นายชาญชัย แสดงอังคนาวิน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ชื่อ : นายไฉน เฉิดฉาย
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
ชื่อ : นายเริ่มรัฐ ไพพงษ์
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
           
ชื่อ : นางสาววนิภา ดำจันทร์
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ชื่อ : นางสาวดาวเรือง ค้ำมณีกุล
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ