ชื่อ : นายสมบูรณ์ สุธีระกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
           
ชื่อ : นางนัยนันทน์ บุญสุข
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ชื่อ : นายจักราชัย นามงาม
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ชื่อ : นายนพกาญจน์ พุทธตาเต
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
           
ชื่อ : นางมะลิ ถือกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
ชื่อ : นางเพ็ญศรี ทางดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน