ชื่อ : นายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
           
ชื่อ : นางนัยนันทน์ บุญสุข
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ชื่อ : นางสาวลักษิกา วิบูลย์พานิช
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
           
ชื่อ : นายนพกาญจน์ พุทธตาเต
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ชื่อ : นางมะลิ ถือกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน