ชื่อ : นายกมล ชัยกันทะ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
           
ชื่อ : นางพิมพ์รตา ชูศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน