ชื่อ : นางรัศมี ร้อยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อ : นางสาวลักษิกา วิบูลย์พานิช
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
           
ชื่อ : นายอดิเรก แสงฮวด
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน