ชื่อ : นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์