โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เจาะประเด็นการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุดและการสัมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2560 "
17/01/2560
การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
13/12/2559
จดหมายข่าว ธ.ก.ส. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
23/11/2559
จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 2559
23/11/2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการสุรินทร์เมือง Clean and Green ปี 2560
02/11/2559
ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
24/06/2559
คนรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์ท้องถิ่น
20/06/2559
แบบรายงานผลคะแนนLPA(แต่ละทีม)
13/06/2559
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
23/05/2559
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
04/05/2559