ขอให้อำเภอตรวจสอบเร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามบัญชีแนบท้าย) ส่งจังหวัดภายใน 29 ธันวาคม 2558  เรียนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ eplan ส่วนการคลัง ให้แต่ละ อปท.ลงข้อมูลสถานะโครงการ   ประชาสัมพันธ์บุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเพื่อประโยชน์สาธารณะเข้าร่วม  การรบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ Info ของ สภ. ขอความร่วมมือ อ.แจ้ง อปท.ที่มีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวดังนี้ : งวด 3 อาโพน : งวด 4 กระออม,ทุ่งกุลา,หนองเมธี,อาโพน : งวด 5 ทต.ชุมพลบุรี,กระออม,กระเทียม,ทุ่งกุลา,ทุ่งม,ปรือ,ศรีณรงค์ ฯลฯ รายละ  สตง.จ.สร.ย้ายที่ทำการใหม่ ติดต่อ-ประสานงาน-ส่งเอกสาร ได้ที่ชั้นล่างอาคารศูนย์แสดงสินค้า O-TOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ระหว่างปรับปรุงข้อมูลสามารถ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดได้ที่ www.dla.go.th/province/srn   ยินดีต้อนสู่เวปไซต์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โฉมใหม่ค่ะ