วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ว 507 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ทถอ.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ 639 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อบจ.สร.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 00023.5/ 640 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ทม.สร.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ 642 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ 641 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) (อบจ.สร.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ว 508 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) (ทถอ.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3884 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.สร. ทม.สร.) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3889 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.5/ว 506 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท และนายอำเภอลำดวน) ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร0023.1/ว3881 ลว 20 ก.ค. 2561 แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3883 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ประเภท1
20 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3882 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3863 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3862 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ 326 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 (ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ 325 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ว 3816 การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (นายอำเภอทุกอำเภอ อบจ.สร ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.3/ ว3858 แนวทางการดำเนินตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 สร 0023.2/ว 3847 ลว 19 ก.ค. 61 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2561 ที่ สร 0023.2/ว 3846 ลว. 19 ก.ค.61 การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1