วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 เม.ย. 2561 มท 0801.3/ว 1119 ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.2/ว 2169 ลว 24 เม.ย.61 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.2/ 344 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.2/ 345 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทม.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.2/ว 279 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทถอ. ทุก อ.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.3/ว 2103 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอทุกอำเภอ) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.3/ว 2164 รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.3/ว 277 หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติและมีการประกันภัย ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.3/ว 278 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 273 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม เมืองสุรินทร์ และรัตนบุรี) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 276 บัญชีนวัตกรรมไทย (ทถอ.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ 343 บัญชีนวัตกรรมไทย (ทม.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ 342 บัญชีนวัตกรรมไทย (อบจ.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 274 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (อบจ.สร. และ ทม.สร.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 275 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ทถอ. ทุก อ.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 272 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.) ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 2101 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2560 ประเภท1
24 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 267 อนุมัติโอนจัดสรรงบอำนวยการ (กรม) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภท1
23 เม.ย. 2561 สร0023.3/ว2128 ลว 23 เมษายน 2561 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 เม.ย. 2561 สร 0023.5/ว 268 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง และลำดวน) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1