วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 113 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/ว110 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/127 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว906 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/2192 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว112 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว111 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 929 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี บัวเชด กาบเชิง ลำดวน เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ โนนนารายณ์ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 929 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 104 โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 919 ขยายเวลาให้นำเข้าข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรังปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 32 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2560 สร 0023.5/122 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 834 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 833 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร0023.3/ว105และ111 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 การปรับปรุงคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนยได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 810 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (นายอำเภอสำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2278 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 788 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 790 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร. , ทม.สร. ) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 2203 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (นายอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 39 วัน) ประเภท1