วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/851 ลว 22 มิ.ย 2560 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถึงองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ 9020 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 3198 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ 9019 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.2/ว 3214 ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/9018 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2560 (นายอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.1/ว 385 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 6/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.1/ว 373 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.1/ว 374 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 384 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี และเขวาสินรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 383 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม และสนม) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 441 การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ว 378 การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี และสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร 0023.2/ว 3190 ลว. 21 มิ.ย. 60 การสำรวจและรายงานข้อมูลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มิ.ย. 2560 สร0023.1/ว2873 ลว 7 มิ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุรินทร์(นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ทม.สร (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/8775 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ว 3119 การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 438 โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) (นายอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 8778 การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ว 8942 การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1