วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 171 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 170 แจ้งแนวทางการชำระเงินค่าหุ้น-หนี้ประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 1350 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 37 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 167 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 168 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 40 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1214 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administrators : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง ชุมพลบุรี บัวเชด ศีขรภูมิ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 43 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1216 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1217 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1218 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นาย อ.ปราสาท ท่าตูม และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1215 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลและระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร0023.1/167 ลว 10 มีนาคม 2560 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว156 ลว 10 มีนาคม 2560 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ประกาศมาแล้ว 44 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว154 -155 ลว 10 มีนาคม 2560 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 สร0023.5/ว150 ลว 10 มีนาคม 2560 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 151 การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffciency Economy Plan : LSEP) (ประกาศมาแล้ว 47 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ 3356 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1182 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ 3357 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1183 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1181 ลว. 9 มี.ค. 2560 ให้ อปท.เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มี.ค.60) (ประกาศมาแล้ว 48 วัน) ประเภท1