วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 269 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว263 ลว 23 พฤษภาคม 2559 โครงการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ปี 2559 (LPA) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2546 ลว 23 พฤษภาคม 2559 ซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2545 ลว 23 พฤษภาคม 2559 ซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว266 ลว 23 พฤษภาคม 2559 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ฯ (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว262 ลว 23 พ.ค. 2559 กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาาษอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ทม.สร,อบต.พรมเทพ) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 2473 ลว. 18 พ.ค. 2559 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 59) ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่ง บัญชี 2) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 2474 ลว. 18 พ.ค. 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 57) ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่ง บัญชี 2) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/6615 ลว 18 พฤษภาคม 2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2465 ลว 18 พฤษภาคม 2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2535 ลว 23 พฤษภาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2535 ลว 23 พฤษภาคม 2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 สร 0023.1/ ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2559 มท 0803/ว 22 ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ (ประกาศมาแล้ว 338 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2479 ลว 19 พฤษภาคม 2559 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร0023.1/258 ลว 19 พฤษภาคม 2559 เชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร 0023.5/ว 259 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2468 การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2469 การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2467 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 342 วัน) ประเภท1