วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ส.ค. 2559 สร0023.5/ว447 ลว 15 สิงหาคม 2559 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 สร0023.3/10800 และ/10801ลว 11 สิงหาคม 2559 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว3970 ลว 11 สิงหาคม 2559 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว3969และ/10802 ลว 11 สิงหาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
11 ส.ค. 2559 สร 0023.5/ว 438 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.เมืองสุรินทร์,จอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 349 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 สร 0023.5/ว 441 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 มท 0803.3/ว 1447 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 สร 0023.1/ว 445 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
10 ส.ค. 2559 สร0023.1/ว442 ลว 10 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 350 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.5/ว 3912 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.5/ 10673 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี (นายกเทศมนตรีสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว3913 ลว 9 สิงหาคม 2559 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10656 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) (นายอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10655 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) (นายอำเภอสังขะ,ท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10657 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10658 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (นายกเทศมนตรีสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10659 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (นายอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว3905 ลว 9 สิงหาคม 2559 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2559) นอ.ทุกนอ. (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร0023./ว3906 ลว 9 สิงหาคม 2559 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559) อบจ.สรและทม.สร. (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว3907 ลว 9 สิงหาคม 2559 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสึกาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 351 วัน) ประเภท1