วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว 2153 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลผอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว 2062 ลว.25 เมษายน 2559 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว 2054 ลว.25 เมษายน 2559 การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว2053 ลว.25เมษายน 2559 การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.5/ว217 ลว.25เมษายน2559 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว2136 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว2135 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.1/ว 224 ลว. 28 เมษายน 2559 ขอความร่วมมือกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.5/ 339 การจัดสรรเงินภาษีธรุกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.5/ ว 225 การจัดสรรเงินภาษีธรุกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.3/ว 220 ลว. 28 เมษายน 2559 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.5/ว 2125 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2559 สร 0023.5/ว 2126 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศมาแล้ว 330 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2559 สร0023.1/- ลว 25 เม.ย. 59 พิธีฌาปณกิจศพ นายพล สมอารยพงศ์ บิดาของนายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร 0023.2/ว 2015 ลว. 22 เม.ย. 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว2026 ลว 22 เมษายน 2559 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร0023.3/ว2025 ลว 22 เมษายน 2559 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร0023.5/ว2020 ลว 22 เมษายน 2559 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร0023.5/ว2021 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
22 เม.ย. 2559 สร0023.5/5483 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1