วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2617 ขอคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2620 ลว 27 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2614 รับสมัครผลงานคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2616 ลว 27 พฤษภาคม 2559 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว 2618 ลว 27 พฤษภาคม 2559 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2559 สร 0023.5/ว 280 ลว. 26 พฤษภาคม 2559 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 334 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.5/ว281 ลว 26 พ.ค. 2559 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถืิ่น (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว283 ลว 26 พฤษภาคม 2559 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดเด่นของอปท. (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว282 ลว 26 พฤษภาคม 2559 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดเด่นของอปท. (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว275 ลว 26 พฤษภาคม 2559 การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์" และการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว279 ลว 26 พ.ค. 2559 การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น ลำดวนและศรีณรงค์) (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.1/247 ลว 25 พ.ค. 2559 รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสนม และเขวาสินรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.1/379 ลว 25 พ.ค. 2559 รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว273 ลว 25 พ.ค. 2559 ขอเชิญประชุม (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 335 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 270 ลว. 24 พ.ค. 2559 เรียนเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกท่าน เข้าร่วมประชุม Web Conference เรื่อง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 336 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 272 เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 - เรียน ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว268 ลว 23 พฤษภาคม 2559 การจัดประชุมและนิทรรศการสสปน. (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2547 ลว 23 พฤษภาคม 2559 การประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว2548 ลว 23 พฤษภาคม 2559 การประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 337 วัน) ประเภท1