วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ส.ค. 2559 สร 0023.2/ว 4048 ลว. 17 ส.ค. 2559 การยกเลิกหลักเกณ์ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบใหม่ของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 สร 0023.2/ว 4046 ลว. 17 ส.ค. 2559 การยกเลิกหลักเกณ์ ก.ท.จ.สุรินทร์ ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบใหม่ของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 สร 0023.2/ว 4049 ลว. 17 ส.ค. 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ุ59) ลงวันที่ 17 ส.ค. 2559 (แก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.) (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2559 สร 0023.2/ว 4047 ลว. 17 ส.ค. 2559 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ุ61) ลงวันที่ 17 ส.ค. 2559 (แก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล) (ประกาศมาแล้ว 343 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2559 สร 0023.2/ว 453 ลว. 16 ส.ค. 2559 การประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว454 ลว 16 สิงหาคม 2559 ขอความร่วมมือการสำรวจและการบันทึกข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในโปรแกรม NEHIS (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2559 สร0023.2/ว4021 ลว15 สิงหาคม 2559 การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 344 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว4017 ลว 15 สิงหาคม 2559 การกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.1/ว452 ลว 15 สิงหาคม 2559 ขอความร่วมมือร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายสินธ์ุเพชร กรวยทอง นักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญทองแดง กีฬายกน้ำหนัก โอลิมปิกเกมส์ 2016 ณ ประเทศบราซิล (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว4011 ลว 15 สิงหาคม 2559 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศง2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว451 ลว 15 สิงหาคม 2559 การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10884 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (นายก อบจ.สร.) (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ 10883 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (นายกเทศมนตรีสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร 0023.3/ว 3987 การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร 0023.5/ 610 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว4006 ลว 15 สิงหาคม 2559 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.2/4002 ลว 15 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว449 ลว 15 สิงหาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.3/ว448 ลว 15 สิงหาคม 2559 การขับเคลื่อนชุมชน..สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2559 สร0023.1/ว446 ลว 12 สิงหาคม 2559 การวางมาตรการป้องกันและแก้ไข เหตุความไม่สงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 345 วัน) ประเภท1