วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2278 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 225 ลว. 10 พ.ค. 2559 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 2276 ลว. 10 พ.ค. 2559 ประกาศ ก.อบต.ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.2/ว 2274 ลว. 10 พ.ค. 2559 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เม.ย. 2559 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2277 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร0028/ว 1530 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2261 ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2262 โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2263 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.5/ว231 การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
10 พ.ค. 2559 สร 0023.5/ 348 การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 321 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว 243 การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว239 ลว 4 พ.ค. 2559 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (นายก อบจ. นายก ทม.) (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว241 ลว 4 พ.ค. 2559 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (นายก อบจ,นายก ทม.) (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว242 ลว 4 พ.ค. 2559 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.1/ว238 ลว 4 พ.ค. 2559 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ท้องถิ่นอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4/2559 การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.5/240 การโอนเงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร 0023.3/ว 2212 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 สร0023.3/ว237 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 327 วัน) ประเภท1