วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 515 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 514 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 513 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 60 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 74 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 68 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 70 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.1/ 131 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัด สถ. สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 1206 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2560 สร 0023.2/ว 49 มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 440 ลว. 26 ม.ค. ุ60 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ 1113 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 429 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 416 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 417 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 46 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 47 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 45 ลว. 24 ม.ค. ุ60 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 25 การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 34 การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1