วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว 248 การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1997 โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5491 โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 สร 0023.5/ 288 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2560 สร 0023.5/ว 249 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
20 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว193 รายงานกำหนดการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว 1948 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 (นายก อบจ.สร และ ทม สร) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว 1967 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1933 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5257 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.5/ว 245 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว 243 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ในข้อ 6 จุดรวบรวมขยะอันตราย และข้อ 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.2/ว 1739 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการเประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1930 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (นายอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5245 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1942 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5330 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ ว 1941 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1940 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) (นายก อบจ.สร และ นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1937 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ จอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1