วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 190 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ และรัตนบุรี) (ประกาศมาแล้ว 33 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 4011 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1425 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 (นาย อ.ปราสาท สำโรงทาบ ศีขรภูมิ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 187 การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือประชาชนทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 188 การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือประชาชนทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อบจ.สร,ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 3993 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
22 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1418 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (นาย อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 3954 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1399 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (นาย อ.จอมพระ,ศีขรภูมิ,สำโรงทาบ,ท่าตูม,สังขะ,รัตนบุรี,จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/190 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560ส่งเสริมแนวคิด"รวมพลังผองไทย ถวายใจใฝ่สุจริต" (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 189 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560ส่งเสริมแนวคิด"รวมพลังผองไทย ถวายใจใฝ่สุจริต" (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 165 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิบัติรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต" (ทถอ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 166 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิบัติรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต" (อบจ.สร, ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 181 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1360 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอรัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ ศีขรภูมิ และปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1359 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ เว้นรัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ ศีขรภูมิ และปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1358 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร, และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 มท 0810.4/ว 526 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 185 และ 173 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 172 และ 184 โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 36 วัน) ประเภท1