วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 1206 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2560 สร 0023.2/ว 49 มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 440 ลว. 26 ม.ค. ุ60 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ 1113 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 429 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 416 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 417 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันให้แก่สหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 46 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 47 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 45 ลว. 24 ม.ค. ุ60 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 25 การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 34 การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
24 ม.ค. 2560 สร 0023.3/ว 41 รวบรวมรายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร0023.3/40 ลว 23 มกราคม 2560 การแอบอ้างหรือมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมิชอบ (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร0023.3/47 ลว 20 มกราคม 2560 จัดส่งคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร0023.3/ว38 ลว 20 มกราคม 2560 จัดส่งคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร0023.3/ว348 ลว 23 มกราคม 2560 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร0023.1/ว39 ลว 23 มกราคม 2560 ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 29 การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 846 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560) (ประกาศมาแล้ว 30 วัน) ประเภท1