วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว 406 มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 มท 0807.3/ว 1141 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 9727 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3426 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3424 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายก อบจ.สร. , ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3425 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (นาย อ. ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร0017.2/ว3379 ลว 30 มิถุนายน 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 398 ลว. 30 มิ.ย. 60 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 403 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ว 3379 ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ว 3324 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (นายอำเภอ ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 9484 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 9486 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (นายอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2560 สร 0023.3/ 9485 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร0023.1/ว397 ลว 28 มิ.ย. 2560 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 395 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 3323 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ว 3322 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ 9483 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
28 มิ.ย. 2560 สร 0023.5/ 9482 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1