วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว117 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุม และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2850 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 997 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 973 ลว. 28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.114 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 115 ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.2/ 2778 แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 128 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 113 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/ว110 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/127 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว906 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/2192 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว112 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว111 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 929 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี บัวเชด กาบเชิง ลำดวน เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ โนนนารายณ์ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 929 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 104 โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
23 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 919 ขยายเวลาให้นำเข้าข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรังปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
22 ก.พ. 2560 สร 0023.5/122 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1