วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1523 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นาย อ.ปราสาท ท่าตูม และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1522 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ไกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "SUANDUSIT KIDS BOOK AWARD ๒๐๑๗" (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1525 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเองได้" (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1526 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเองได้" (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1531 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.2/ว 1524 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 สร0023.5/ว195 ลว 24 มีนาคม 2560 การโอนเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 สร0023.5/ว195 ลว 24 มีนาคม 2560 การโอนเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2560 สร0023.3/4154 และ4155 ลว 23 มีนาคม 2560 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างระบบประปา) (ถึงอำเภอสนม กับอำเภอปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1494 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอ.ทุกอ.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 4122 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกอบจ.สร. ,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1427 ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 4012 ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 4074 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1474 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (นาย อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1476 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/4077 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 4075 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1475 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1
23 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 1431 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 35 วัน) ประเภท1