วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 580 การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 581 การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ (นายก อบจ.สร. , ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 68 ลว. 2 ก.พ. 2560 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 67 ขอเชิญประชุมและร่วมต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 559 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 (นายก อบจ.สร, นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 558 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ 77 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 551 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 553 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 1353 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 510 ขอความร่วมมือนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 (นายอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 1345 ขอความร่วมมือนำเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 515 เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 514 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 513 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ว 60 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 74 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 68 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.5/ 70 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 สร 0023.1/ 131 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัด สถ. สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1