วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 มี.ค. 2560 สร 0023.2/ว 1074 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3015 แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสนัขและแมว (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1060 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 2991 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร0023.3/ว1066-1067 ลว 3 มีนาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร0023.3/ว1068 และว1069 ลว 3 มีนาคม 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2560 สร0023.3/ว1065และ3031 ลว 3 มีนาคม 2560 การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 สร 0023.2/ว 131 มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว ลว. 28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 สร 0023.2/ว 1014 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 สร 0023.2/ว 1012 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว1026 ลว 2 มี.ค. 2560 การจัดงาน"วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560" (นายก อบจ. นายก ทม.) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว1025 ลว 2 มี.ค. 2560 การจัดงาน"วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560" (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 990 ลว. 28 ก.พ. 2560 การสำรวจตำแหน่งว่าง อปท. เพื่อให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1021 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1022 ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1007 ลว. 28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1010 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (นายก อบจ.สร, นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1009 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว116 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุม และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1