วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 207 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 สร 0023.5/231 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1625 ลว. 30 มี.ค. 2560 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว205 ลว 29 มีนาคม 2560 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทสเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 204 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 4370 และ ว 1591 การรับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 1571 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (นาย อ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 1570 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร.,ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1590 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1589 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1588 การโอนเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว200 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1508 ลว. 24 มี.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ. 2560 (ฉบับเต็ม) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว200 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1540 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1539 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอทุกอำเภอ เว้น อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1538 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นาย อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.1/212 การบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.1/201 การบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ 4253 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 31 วัน) ประเภท1