วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว 3471 ลว. 5 ก.ค. 60 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 นที่ 29 พ.ค. 2560 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว 3473 ลว. 5 ก.ค. 60 ขอให้ อปท.ตรวจสอบบัญชีที่ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.1/ว 3469 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตลาดท้องถิ่น : ประเทศไทย ๔.๐ ตามดำรินายกรัฐมนตรี (The Local Market Management in Thailand ๔.๐ : according to the Prime Minister's Initiative) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 3461 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3459 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3439 การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 9886 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (นายอำเภอสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.1/9884 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) (นายอำเภอท่าตูม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 3460 ลว 5 ก.ค 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 9845 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3455 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ รัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 407 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 410 แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 409 แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่น อ.ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 3441 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ จอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 9791 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 467 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 404 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560 (ท้องถิ่น อ. ปราสาท สำโรงทาบ ศีขรภูมิ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 468 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปชนียบุคคล พ.ศ. 2560 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 405 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปชนียบุคคล พ.ศ. 2560 (ท้องถิ่น อ.ปราสาท สำโรงทาบ ศีขรภูมิ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1