วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 เม.ย. 2560 สร0023.3/ว1790 ลว 10 เมษายน 2560 การประเมินคุณภาพกาศึกาาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559(อำเภอ ปราสาท ,ศีขรภูมิ, สำโรงททาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี ,จอมพระ ,สนม และ เทศบาลเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 สร0023.3/4997 ลว 10 เมษายน 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกาานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง(นายกทม.สร.และนายอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 สร0023.3/4965 ลว 7 เมษายน 2560 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (นายอำเภอท่าตูฒ และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
5 เม.ย. 2560 สร 0021/ว 1713 ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ 4766 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.5/ว 211 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 1685 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560 (นายอำเภอปราสาท สำโรงทาบ ศีขรภูมิ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 4668 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 241 โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น "เป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาครูวิทยาศาสตร์ (ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 216 โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์เป็น "เป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาครูวิทยาศาสตร์ (ทถอ.สำโรงทาบ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 212 การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทถอ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2560 สร0023.1/ว210 ลว 4 เม.ย. 2560 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1687 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1686 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นายก อบจ.สร. ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 23 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1657 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 (นายก ทม.สร และอบจ.สร.) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1656 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2560 (นาย อ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 207 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2560 สร 0023.5/231 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 26 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1625 ลว. 30 มี.ค. 2560 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน) ประเภท1
29 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว205 ลว 29 มีนาคม 2560 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทสเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน) ประเภท1