วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6592 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (นายอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6573 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 มท 0807.3/ว 850 ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ว 292 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
11 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ว 290 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2334 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ จอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6459 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 287 โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 331 โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) (เทศบาลเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 288 การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ท้องถิ่นอำเภอปราสาท สำโรงทาบ สังขะ สนม บัวเชด ศรีณรงค์ และโนนนารายณ์) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2323 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 2329 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
9 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 2328 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2297 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2296 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (นายก อบจ.สร และ ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2298 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6333 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2299 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
8 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6334 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (นายยกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
5 พ.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 285 ลว. 5 พ.ค. 60 การประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1