วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/190 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560ส่งเสริมแนวคิด"รวมพลังผองไทย ถวายใจใฝ่สุจริต" (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ 189 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560ส่งเสริมแนวคิด"รวมพลังผองไทย ถวายใจใฝ่สุจริต" (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 165 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิบัติรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต" (ทถอ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 166 กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิบัติรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต" (อบจ.สร, ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 181 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1360 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอรัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ ศีขรภูมิ และปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1359 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ เว้นรัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ ศีขรภูมิ และปราสาท) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1358 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร, และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 มท 0810.4/ว 526 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 185 และ 173 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 172 และ 184 โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 171 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 170 แจ้งแนวทางการชำระเงินค่าหุ้น-หนี้ประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 1350 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 167 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2560 สร 0023.5/ว 168 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
14 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1214 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administrators : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี จอมพระ สังขะ กาบเชิง ชุมพลบุรี บัวเชด ศีขรภูมิ และพนมดงรัก) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1216 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1217 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นายก อบจ.สร.,นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1218 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"(Local Integrity and Tranparency) (นาย อ.ปราสาท ท่าตูม และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1