วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ว 78 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสนัขบ้า Thai Rabies Net (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.1/ 88 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสนัขบ้า Thai Rabies Net (ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 77 ลว. 7 ก.พ. ุ60 ขอเชิญ ครู ก. ร่วมประชุม Web Conference (การรับรองข้อมูลโครงการจัดตั้งบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 642 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) (นายอำเภอทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 643 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) (นายก อบจ.สร., นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 641 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 1673 การตัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 1674 การตัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ 75 แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว64 ลว 31 มกราคม 2560 แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว64 ลว 31 มกราคม 2560 แจ้้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว64 ลว 31 มกราคม 2560 แจ้้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว748 ลว 16 มกราคม 2560 ขอความอนุเคราะห์การปรับโครงสร้างหนี้ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว 749 ลว 16 มกราคม 2560 ขอความอนุเคราะห์การปรับโครงสร้างหนี้ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0017.3/ว 6487 ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0017.3/ว 1925 สถานบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0017.3/ว 1924 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 87 การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0023.2/ว 589 การยกเลิกมาตรการชะลอกการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2560 สร 0023.2/ว 583 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (นายก อบจ.สร. , ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 19 วัน) ประเภท1