วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1937 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ จอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5314 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 5202 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
19 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1889 การแจกจ่ายหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1891 หารือรายจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1890 หารือรายจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 269 ขอมอบหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) (ท้องถิ่นอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 239 ขอมอบหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 268 หนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (สนง.ท้องถิ่นอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ 238 หนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (สนง.ทม.สร) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 237 ลว. 12 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.1/ว 236 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าของโลกยุคใหม่ในอนาคต (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1846 การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (นายก อบจ.สร. , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 สร 0023.3/ว 1847 การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 กต 0408.3/ว 99 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
12 เม.ย. 2560 มท 0803.3/ว 667 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 สร 0023.2/ว 229 มติการประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 สร 0023.5/ว 230 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2560 สร 0023.2/ว 228 แนวทางการจัดส่งเอกสารเรื่องการโอน การรับโอน การย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2560 สร0023.3/ว1791 ลว 10 เมษายน 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาา เพื่อเสริมทักษะชีวิตและการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นายอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1