วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 303 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 มท 0810.6/ว 972 การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 299 การเตรียมการรับเสด็จ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 299 การเตรียมการรับเสด็จ (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ 362 การเตรียมการรับเสด็จ (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 301 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 300 การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์ และอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2485 การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุกส่งเสริมกิจการเทศบาล (นายอำเภอชุมพลบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม บัวเชด ลำดวน ปราสาท และกาบเชิง) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2487 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2486 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ (นายก อบจ.สร. , นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 2495 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน English Adventure Camp" (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 2496 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน English Adventure Camp" (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร. ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2384 นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 (นาย อ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6580 นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6571 การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2386 การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2388 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา (นาย อ. ทุก อ.) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2387 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2433 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6569 การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (นายอำเภอศีขรภูมิ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1