วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 พ.ค. 2560 คสช(รส)2.67/ 45 ขอเชิญผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชล ประเภท1
24 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 314 กำหนดการประชุมทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) ประจำปี 2560 ประเภท1
24 พ.ค. 2560 สร 0023.2/ว 2629 ลว. 24 พ.ค. 60 การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 2579 ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 310 การจัดทำข้อมูลการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2597 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 7036 โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (นายก อบจ.สร และ นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2583 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 7001 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559" (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6999 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 7002 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (นายอำเภอท่าตูม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ 6237 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ 6236 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) (นายก อบจ.สร.) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ว 297 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ว 307 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.5/ 368 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2527 ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ว 2528 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผู้สูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.3/ 6854 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผู้สูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สร 0023.1/ว 308 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561 - 2563 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1