วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 990 ลว. 28 ก.พ. 2560 การสำรวจตำแหน่งว่าง อปท. เพื่อให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1021 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.3/ว 1022 ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประเภท1
1 มี.ค. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 1007 ลว. 28 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 (ฉบับรับรองรายงานการประชุม) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1010 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (นายก อบจ.สร, นายก ทม.สร.) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร 0023.1/ว 1009 โครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว116 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุม และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเภท1
1 มี.ค. 2560 สร0023.1/ว117 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุม และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2850 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 997 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 ที่ สร 0023.2/ว 973 ลว. 28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.114 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 115 ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2560 สร 0023.2/ 2778 แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 128 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 113 การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/ว110 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.3/127 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกาา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/ว906 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2560 สร0023.5/2192 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1