วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 104 โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 ประเภท1
22 ก.พ. 2560 สร 0023.5/122 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 834 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 833 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2560 สร0023.3/ว105และ111 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 การปรับปรุงคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนยได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 810 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (นายอำเภอสำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
17 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2278 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 788 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 790 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร. , ทม.สร. ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 2203 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (นายอำเภอจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 786 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2204 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 685 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ว 785 แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และจอมพระ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.3/ 2202 แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ว 84 การติดตามการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ 100 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
16 ก.พ. 2560 สร 0023.5/ 104 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว102 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ (e-Plan) ในการติดตามประเมินผลตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(อบจ.และทม.) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2560 สร0023.1/ว103 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ (e-Plan) ในการติดตามประเมินผลตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1