วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว3845 ลว. 24 ก.ค. 60 แนวทางการรักษาในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 สร 0023.5/524 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ.โนนนารายณ์) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 456 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ.รัตนบุรี,ท่าตูม และท้องถิ่นอ.ชุมพลบุรี) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2560 สร0023.2/ว3356 ลว 31 กรกฎาคม 2560 สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว 3838 ลว. 21 ก.ค. 60 การจัดทำแผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ว 3837 ลว. 21 ก.ค. 60 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 451 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 450 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 452 การขยายเวลามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 453 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่น อ.เขวาสินรินทร์ ปราสาท บัวเชด ศีขรภูมิ และสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 454 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่น อ.ศรีณรงค์ และสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 สร 0023.1/ว 3753 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 มท 0802.2/ว 1415 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2560 สร0023.1/ว449 ลว 20 ก.ค. 2560 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ 10612 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2558) (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 สร 0023.2/ 10613 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (นายอำเภอท่าตูม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 447 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ท้องถิ่น อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และสนม) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ 517 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (นายก ทม.สร.) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2560 สร 0023.3/ว 446 การดำเนินการจัดส่งข้อมูลสายทางที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2560 สร 0023.5/ว 443 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1