แสดงผลเป็นปฎิทิน
ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
27/07/2560
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
27/07/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
26/07/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขาฯ คณะกรรมการประกวดคัดเลือก\\\"อำเภอสะอาด\\\" ระดับจังหวัด
19/07/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมฯเพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ\"ศูนย์เด็ก 2 ดี\" กับ Mr.lan porter อดีตผู้จัดการธนาคารโลก และคณะฯ
19/07/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น
06/07/2560
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 และตรวจติดตามระบบสารสนเทศการวางแผนและใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan)
20/06/2560
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560
31/05/2560
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560
25/04/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
23/03/2560